Półkolonie

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7:30-16:30, biuro pracuje w godzinach 7:00-17:00. Istnieje możliwość rozszerzenia opieki nad dzieckiem za dodatkową opłatą wynoszącą 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Fundacji.

 2. W ramach półkolonii uczestnicy otrzymują następujące świadczenia:

  1. śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje bez limitu;

  2. bilety wstępu;

  3. opłatę za polisę NNW.

 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem oraz do punktualnego przyprowadzania dzieci (do 8:30) i odbierania (do 16:30).

 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

  1. spokojnego wypoczynku;

  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;

  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;

  4. propozycji zmian w programie turnusu.

 5. Uczestnicy mają obowiązek:

  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;

  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;

  3. brać udział w realizacji programu półkolonii;

  4. zachowywać się odpowiedzialnie i kulturalnie;

  5. bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa;

  6. pierwszego dnia przynieść potrzebne rzeczy (wg listy).

 6. W przypadku zbyt małej liczby chętnych, temat turnusu półkolonijnego może ulec zmianie lub tematy mogą zostać połączone. Zmiany grup przez uczestników odbywają się tylko po akceptacji Organizatora.

 7. Udział w „Balu Szalonych Naukowców” jest konsultowany z dzieckiem, rodzicami dziecka oraz wychowawcą grupy.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.

 9. Niezgłoszenie rezygnacji dziecka z półkolonii do czwartku poprzedzającego turnus spowoduje naliczenie pełnej opłaty za odpowiedni turnus.

 10. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Fundację Edukacyjną Kombinatory wizerunku mojego dziecka w formie fotografii oraz filmów. Fotografie i filmy mogą być wykonywane w trakcie zajęć, wyjść oraz podczas wspólnych zabaw organizowanych w czasie trwania półkolonii.